18 cấu trúc có thể gặp trong bài viết lại câu tiếng Anh

Viết lại câu nằm trong phần tự động luận, thông thường đòi hỏi học viên áp dụng nhiều cấu hình nhằm triển khai xong 5 câu nhập một thời hạn ngắn ngủn. Cô giáo Nguyễn Thanh Hương tổ hợp 18 cấu hình thông thường bắt gặp nhập 5 thắc mắc này.

Để triển khai xong 5 thắc mắc này nhập một thời hạn ngắn ngủn, học viên nên theo dõi 4 bước sau:

Bạn đang xem: 18 cấu trúc có thể gặp trong bài viết lại câu tiếng Anh

Bước 1: Đọc kỹ câu cho tới trước và nỗ lực hiểu trọn vẹn vẹn ý của câu ê. Chú ý cho tới những kể từ khóa, S &V, và cấu hình được dùng ở câu gốc.

Bước 2: Chú ý những kể từ cho tới trước. Đưa rời khỏi phát minh viết lách lại câu dùng cách tiếp, cấu hình không giống vẫn giữ vị ý nguyên lành của câu cho tới trước.

Bước 3: Viết câu mới nhất. Chú ý đến: Chủ ngữ và động kể từ mới nhất, thì của câu mới nhất, để ý sự thay cho thay đổi của những cụm kể từ ứng (như although- despite, adj-adv, if- unless...)

Bước 4: Đọc và đánh giá lỗi, đạt thêm sửa đổi nếu như cần thiết.

Chúng tao xét một ví dụ:

Would you lượt thích to tướng come to tướng my 18th birthday party" he asked má.
–> He invited................................................................

Bước 1: Đọc kỹ câu cho tới trước: "Would you lượt thích to tướng come to tướng my 18th birthday party" he asked má.(Bạn cũng muốn cho tới dự buổi tiệc sinh nhật phiên loại 18 của tôi không?" anh ấy chất vấn tôi.

Nhận dạng câu cho tới trước là câu thẳng qua chuyện vệt " ..." (sẽ vô cùng hoàn toàn có thể được trả sang trọng câu con gián tiếp) - ý của câu thể hiện nay tiếng chào.

Bước 2: Từ cho tới trước: He invited ...( Anh ấy chào..)

Định hình cấu hình thể hiện nay tiếng chào tương ứng: invite Sb to tướng tự Sth

Bước 3: Tiến hành viết

He invited má to tướng come to tướng his 18th birthday các buổi party.

Bước 4: Đọc lại coi với cần thiết sửa đổi gì ko.

Thông qua chuyện phân tách đề đua trong những năm mới gần đây, với 18 cấu hình thông thường với nhập đề đua trung học phổ thông vương quốc. Đó là: 

1. S + began / started + to tướng V/ V-ing + time ago (nhận dạng cấu trúc: began/ started to tướng V/ Ving: chính thức thực hiện gì)

Viết lại thành: S + have/has + P2 / been Ving+ for / since ...

Ví dụ: She began to tướng play the piano 5 years ago

=> She has played/ has been playing the piano for 5 years.

2. S + last + Ved + time+ ago: Lần sau cuối thực hiện gì

=> S + have/ has +not+ for + time

=> It’s + time+ since + S + last + Ved.

=> The last time + S + V ed+ was + time + ago.

Ví dụ: It last snowed 2 weeks ago.

=> It hasn’t snowed for 2 weeks

=> It’s 2 weeks since it last snowed.

=> The last time it snowed was 2 weeks ago.

3. This is the first time + S +have/has+P2: Lần đầu thực hiện gì

=> S +have/ has + never + P2+ before

=> S+ have/ has not+ P2+ before

Ví dụ: This is the first time I have met him

=> I have never met him before.

=> I haven’t met him before.

4. This is the Superlative (...est/ most ADJ N) S +have/has+P2

=> S +have/ has + never + P2+ such a/an+ ADJ+ N

=> S+ have/ has never+ P2+ a more + ADJ+ N phàn nàn this

Đề đua minh họa 2015:

This is the most interesting novel I have ever read.

=> I have never read such an interesting novel.

=> I have never read a more interesting novel phàn nàn this (one/ novel)

Cấu trúc 5,6,7,8 thay cho thế lẫn nhau hoạt bát.

5. S + Be/V + too + adj/adv + (for someone) + to tướng tự something: Quá....làm cho ai làm những gì...

Ví dụ:

- The top shelf is too high for the children to tướng reach.

- He ran too fast for má to tướng follow.

6. S + Be/V + sánh + adj/ adv + that + S + V+O: Quá... cho tới nỗi tuy nhiên...

Ví dụ:

- The top shelf is sánh high that the children can not not reach it.

- He ran sánh fast that I could not follow him.

Notes: Trong cấu hình So... that: vế sau that là mệnh đề mới nhất nên cần phải có thêm thắt O sau V nên tao với reach it và follow him, trong những lúc ê ở cấu hình "too" thì ko, những em rất là chú ý.

Còn cấu hình S + Be/V + sánh + many/much/little/few +N + that + S + V + O.
Ví dụ: She has sánh much work to tướng tự that she can not go out with má tonight.

She has sánh many things to tướng tự that she can not go out with má tonight

7. It + Be/V + such + (a/an) + (adj) + N(s) + that + S + V +O: Quá... cho tới nỗi tuy nhiên...

Ví dụ:

- It is such a high top shelf that the children can not reach it.

- He was such a fast runner that I could not follow him

8. S + Be/V + adj/ adv + enough + (for someone) + to tướng tự something : Đủ... cho tới ai ê làm những gì...

Chúng tao thông thường lấy ADJ đối nghĩa của ADJ cho tới sẵn nhập câu "too" nhằm người sử dụng tạo ra câu mới nhất.

Ví dụ: She is too young to tướng get married.
=> She isn’t old enough to tướng get married.

9. It’s adj (for Sb) to tướng tự sth: Ai ê làm những gì như vậy nào?

=> Doing sth be ADJ (for sb)

=> S find Ving/ it/ N + ADJ to tướng tự sth

Ví dụ: It’s difficult for má to tướng wake up early in the morning.

=> Waking up early in the morning is difficult for má.

=> I find waking up early in the morning difficult.

=> I find it difficult to tướng wake up in the morning.

(với N) I find English interesting to tướng study.

Ví dụ: It’s cool to tướng try your best for what you want.

=> Trying your best for what you want is cool.

I find it cool to tướng try your best for what you want.

10. S+ should/ ought to/ had better+ V

Or If I were you,...

=> It’s time for sb to tướng tự sth

=> It’s (high/ about) time S+ did sth. (thể hiện nay sự phàn nàn, chê trách cứ "sao cho tới giờ đây vẫn ko làm?")

Ví dụ: You’d better go right now.

=> It’s time for you to tướng go now.

=> It’s time you went now.

11. Although/ Though/ Even though + clause (S+V)

=> Despite / In spite of+ Noun/gerund (Ving)

=> Despite/ in spite of the fact that S+ V,....

Ví dụ: Although they don’t have money, they still live happily.

=> Despite no money/ having no money, they still live happily.

=> In spite of the fact that they don’t have money, they still live happily.

12. S + V + sánh that/ in order that+ S + V (chỉ mục đích)

=> S + V + to tướng + V

Ví dụ: She studies hard in order that she can pass the final examination.
=> She studies hard to tướng pass the final examination

13. There’s no point in Ving: ko xứng đáng, không tồn tại ích Lúc thực hiện gì?

=> It’s no good/ no use Ving

=> It’s not worth Ving

Ví dụ: There’s no point in arguing.

=> It’s no good/ no use arguing

=> It’s not worth arguing

14. Các cấu hình tương quan cho tới câu con gián tiếp

Xem thêm: TRANH NGỌC HƯNG - Tranh treo tường hợp phong thủy, hợp tuổi mang lại Tài Lộc, May mắn. 1000 Mẫu tranh ĐẸP - SANG TRỌNG - HIỆN ĐẠI

- Đề nghị: Suggest

Shall we+ V..../Let's+ V.../How/What about+ Ving..../Why dont we + V ..

=> S+ suggested+ Ving: ý kiến đề xuất nằm trong làm những gì.

Ví dụ: "Why don’t we go out for a walk?" said the boy.

=> The boy suggested going out for a walk

- Gợi ý cho tất cả những người khác: "Why don’t you+ Vo?

=> S+ suggested+ that+ S+ should/shouldn't+ V

Ví dụ: "Why don’t you have a rest?" he said to tướng her

=> He suggested that she should have a rest.

- Cáo buộc : S accused Sb of doing sth

"You stole the money on the table", she said to tướng him

=> She accused him of stealing the money on the table.

- Thừa nhận hoặc phủ nhận

S+ admitted/ denied+ Ving/ having P2.

He said "Yes, I did"

=> He admitted stealing/ having stolen the money on the table

He said: " No, I didn’t"

=> He denied stealing/ having stolen the money on the table

- Lời răn dạy (should/ought to/ had better/ If I were you.../ Why don’t you)

S + advised sb + (not) to tướng V

"If I were you, I would save some money" she said

=> She advised má to tướng save some money.

"You shouldn’t believe him" Jane said to tướng Peter.

=> Jane advised Peter not to tướng believe him.

- Câu chào (Would you lượt thích......?)

S+ offered Sb Sth

S+ offered to tướng tự Sth

S + invited sb+ to tướng V

Would you lượt thích a cup of coffee, Peter?" I said.

=> I offered Peter a cup of coffee.

"Would you lượt thích má to tướng clean the house for you" he said.

=> He offered to tướng clean the house for má.

"Would you lượt thích to tướng go to tướng the cinema with má tonight?" he said.

=> He invited má to tướng go to tướng the cinema with him that night.

- Dặn dò: S + remember + to tướng tự Sth

=> S + don’t forget + to tướng tự Sth

=> S remind Sb to tướng tự Sth

He told me: "Don’t forget to tướng come here on time tomorrow".

=> He reminded má to tướng come there on time the next day.

She said to tướng all of us: "Remember to tướng submit the report by this Thursday"

=> She reminded all of us to tướng submit the report by that Thursday.

- Cảm ơn: Thank Sb for Ving/ N

"Thank you for helping má finish this project " he said to tướng us.

=> He thanked us for helping him finish that project.

" Thank you for this lovely present." I said to tướng him.

=> I thanked him for that lovely present.

- Xin lỗi: S apologized to tướng sb for Ving

"Sorry, I broke your vase" he said to tướng his mother.

=> He apologized to tướng his mother for breaking her vase

- Khen ngợi: S congratulated Sb on Ving

"Congratulations! You won the first prize" he said to tướng má.

=> He congratulated má on winning the first prize.

- Đe dọa: S+ threatened (sb)+to V/ not to tướng V : đe doạ (ai) thực hiện gì

He said " I will kill you if you don’t tự that "-

=> He threatened to tướng kill má if I didn’t tự that

15. Chú ý cho tới những dạng cấu hình nhập câu điều kiện

- Unless = If not.

If you don’t have a visa, you can not come to tướng America

=> Unless you have a visa, you can not come to tướng America

- Đảo ngữ nhập ĐK loại 1: Should+ S+ V

+ Loại 2: Were S+ Adj/N / to tướng V

+ Loại 3: Had+ S+ (not) P2

Đề đua minh họa 2015:

You can ring this number whenever there is any difficulty.

Should there be any difficulty, ring this number.

16. Các cấu hình tương quan cho tới sánh sánh:

Sự quy đổi kể từ cấu hình ngang vày - đối chiếu rộng lớn - đối chiếu rộng lớn nhất:

Ví dụ: Sally is the tallest girl in her class

=> No one in Sally’s class is as tall as her.

=> No one in Sally’s class is taller phàn nàn her.

- Cấu trúc tăng tiến bộ cấp cho độ: The 8-year-old bride movie is more and more interesting.

- Cấu trúc càng... càng: The older he is, the less he wants to tướng travel.

17. Các cấu hình tương quan cho tới bị động

- Have Sb tự sth => have Sth done

Ví dụ: We get him to tướng look after our house when we are on business.

=> We get our house looked after (by him) when we are on business

- Make Sb tự sth-> Sb be made to tướng tự Sth

The teacher made the students work hard.

=> The students were made to tướng work hard.

- People say S+ V

=> It be said that S+ V

=> S be said to tướng V/ to tướng have P2

Ví dụ: People say that he drinks a lot of wine.

=> It is said that he drinks a lot of wine.

=> He is said to tướng drink a lot of wine.

18. Các cấu hình tương quan cho tới câu hòn đảo ngữ.

- Never will I speak to tướng him again.

- No sooner had I arrived trang chủ phàn nàn the phone rang.

- Hardly had I arrived trang chủ when the phone rang.

- Only after posting the letter did I realize that I had forgotten to tướng put on a stamp.

Xem thêm: Ảnh trai Việt Nam đẹp quá

- Not until I asked a passer-by did I know where I was = It was not until I asked a passer-by that I knew where I was.

- Around the corner is the hospital.

Cô giáo Nguyễn Thanh Hương
Hệ thống dạy dỗ HOCMAI