Dang-toan-tim-x-lop-6-1 - TỔNG HỢP MỘT SỐ DẠNG TOÁN TÌM X LỚP 6 Dạng 1: Tìm x dựa vào tính chất các - Studocu

Was this document helpful?

Subject: Mathetics

Bạn đang xem: Dang-toan-tim-x-lop-6-1 - TỔNG HỢP MỘT SỐ DẠNG TOÁN TÌM X LỚP 6 Dạng 1: Tìm x dựa vào tính chất các - Studocu

9 Documents

Students shared 9 documents in this course

Was this document helpful?

Thư viện Đề đua Trc nghim Tài liu hc tp min phí

TNG HP MT S DNG TOÁN TÌM X LP 6

Dng 1: Tìm x da vào tính chất những phép toán, đặt nhân t cộng đồng.

Bài 1: Tìm x biết

c, -765 (305 + x) = 100

f, (17x 25): 8 + 65 = 92

h, (50 6x).18 = 23.32.5

k, [( 4x + 28 ).3 + 55] : 5 = 35

l, ( 3x 24 ) .73 = 2.74

m, 43 + (9 21) = 317 (x + 317)

n, ( x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450

1 1 1

3 x .1 1

2 4 20

Xem thêm: Báo VietnamNet



=





1 2 2

3 x .

6 3 3



=





n, 1 + 2 + 3 + … + x = 78

o, ( 3x 4 ) . ( x 1 ) 3 = 0

Dng 2 : Tìm x trong du giá bán tr tuyệt đối

l, |x+2| = 12 + (-3) +|-4|

1 1 1 15 18

2 3 6 4 8

Xem thêm: Lý thuyết phép chia phân số | SGK Toán lớp 6

x+ + +

Dng 3: Vn dng những quy tc: quy tc chuyn vế, quy tc du ngoc, nhân phá

ngoc

BÀI VIẾT NỔI BẬT